Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z Białegostoku w ramach projektu „Ruch kluczem do aktywności i rozwoju 2024”

Zobacz więcej

RODO

Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach (16-010) przy ul. Sosnowej 3 oraz wchodzące w jej skład Familijne Centrum Medyczne (FCMed) z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 33 w Białymstoku dbają o wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, zwłaszcza dotyczące pacjentów na rzecz których świadczone są usługi medyczne.
Dokładamy wszelkich starań aby nasze działania były zgodne z prawem, zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

 1. RODO – co to jest?
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
 2. Od kiedy obowiązuje?
  RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.
 3. RODO – najważniejsze pojęcia.
  • administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci
  z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach (16–010) przy ul. Sosnowej 3, KRS: 0000288520, NIP: 5423055755
  • dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  • pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  • odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
  • strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
  • zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  • naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  • dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
  • organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51; L 119/34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 22)
  Organem nadzorczym do którego można kierować skargi i uwagi jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  W Fundacji został powołany Inspektor Ochrony Danych, którym jest z pani Ewa Dębkowska, z którą można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pomozim.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, ul. Sosnowa 3, 16-010 Sochonie.
 5. Podstawy prawne przetwarzanych danych.
  RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  a) Pacjenta
  b) Osoby upoważnionej przez Pacjenta
  c) Kandydata do pracy
  d) Pracownika
  e) Współpracownika
  f) Monitoring
  g) Wizerunek

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed