NZOZ Familijne Centrum Medyczne w Białymstoku zatrudni pielęgniarkę endoskopową.

Zobacz więcej

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci
  z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach (16-010) przy ul. Sosnowej 3, KRS: 0000288520, NIP: 5423055755 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pomozim.org.pl lub listownie
  na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zgodę Pani/Pana przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Ponadto, rozliczania świadczeń, w tym świadczeń finansowanych przez NFZ (sprawozdawczość).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  – zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę personelowi medycznemu oraz innemu personelowi wspomagającemu, wykonującemu czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna,i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia Administratora. Wyżej wskazane osoby obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem usług medycznych,
  – innemu personelowi w tym personelowi medycznemu, zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Wyżej wskazane osoby obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji związanych
  z Pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem usług medycznych,
  – innym podmiotom z którymi Administrator posiada zawarte umowy na wykonywanie usług związanych z świadczeniem usług medycznych, w szczególności dotyczy to podmiotów wykonujących usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych, diagnostyki obsługi i serwisu sprzętu i aparatury medycznej. Wyżej wskazane udostępnienie danych osobowych nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zastosowaniu obowiązujących standardów technicznych zabezpieczenia danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem,
  – podmiotom, które na mocy przepisów uprawnione są do uzyskania danych,
  – na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta osobom i podmiotom uprawnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  w tym zwłaszcza: inne podmioty lecznicze, organy publiczne (NFZ, ZUS itd.), osoby upoważnione przez Pacjenta.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług medycznych oraz będą przechowywane przez okres ich archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów, dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  – dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  – dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  – zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  – skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  – dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany
  (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 1. W zakresie osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych, prawa wymienione w pkt 8 – 10 wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji
  i realizacji udzielanych świadczeń medycznych, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja świadczeń medycznych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za sprawą systemów
  i programów komputerowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA DO UZYSKANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I UDZIELONYCH MU ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH ORAZ UZYSKANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci
  z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach (16-010) przy
  ul. Sosnowej 3, KRS: 0000288520, NIP: 5423055755 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pomozim.org.pl lub listownie
  na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych, w szczególności weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem informacji
  o stanie zdrowa pacjenta, udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskaniem jego dokumentacji medycznej.
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie celu oznaczonego w pkt 3 jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) numer telefonu.
 6. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pacjenta w związku z upoważnieniem Pani/Pana do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskania dokumentacji medycznej.
 7. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, świadczących usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Pozyskane dane będą przechowywane przez czas świadczenia usług medycznych, okres ich archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez Pacjenta.
 9. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, gdyż nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 20 RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania informacji o stanie zdrowia Pacjenta i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskania dokumentacji medycznej. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w sposób papierowy
  i programowy.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed